//add to cart //add to cart 烟供食子(宝塔五色布)
Home Shop Cart0
施食系列_烟供食子 01
烟供食子(宝塔五色布)

RM54.00

RM54.00

烟供食子(宝塔五色布)

RM54.00

分类:

重量:500g

数量:约 110 粒

成分:五谷,三白三甜等食物法药

用途:上供下施专用

上供–供养诸佛菩萨;下施–布施六道众生。

joss stick
joss stick
joss stick